Wijkagent

Weten welke wijkagent bij jouw buurt hoort? Klik dan hier.

Wijkboa

De gemeentelijke buitengewoon opsporingsambtenaren handhaving & wijkveiligheid (Boa’s) werken wijkgericht. Met hun werkwijze sluiten zij aan bij de gebiedsindeling Oost en West en het Centrumgebied. Aan elk van deze gebieden is een vaste groep Boa’s verbonden, die weer in directe verbinding staat met o.a. de wijkagent, wijkbeheerders en bewoners. Meldingen voor dit team kun je doen via 14076 of via www.breda.nl. Denk bijvoorbeeld aan parkeeroverlast, autowrakken, vroegtijdig afsteken van vuurwerk, verkeerd aanbieden van huisvuil en overlast van honden.

Omdat Boa’s wijkgericht werken, zijn zij de aangewezen personen om aan te sluiten bij Buurtpreventie vergaderingen. Dus je kunt ze desgewenst uitnodigen.

Stadsmarinier

Bij de gemeente werken vijf stadsmariniers. Een stadsmarinier werkt voor een gebied of voor een thema.

Gebiedsmarinier 
Er is één stadsmarinier voor gebied Breda Oost en één voor Breda West.

Themagerichte stadsmariniers werken voor de thema’s:
* Burgerparticipatie en WOS (Woninginbraken, Overvallen, Straatroven)
* Ondermijning
* Zorg & Veiligheid

De gebiedsgerichte stadsmarinier is verantwoordelijk voor wat betreft omvangrijke of complexe veiligheidsproblematiek in het gebied. Daar waar nodig schakelt hij met zijn themagerichte collega. De gebiedsmarinier regisseert het proces. Hij activeert, faciliteert en ondersteunt de samenwerkingspartners zoals collega’s bij wijkzaken, toezicht en handhavers, politie, jongerenwerk etc.

Het signaleren van veiligheidsissues is belangrijk. Bewoners kunnen hierbij een zeer belangrijke rol spelen. Naar aanleiding van de signalen zorgt de gebiedsgerichte marinier ervoor dat de juiste mensen worden ingezet/ingelicht. Zo is de stadsmarinier bijvoorbeeld bevoegd om teamchefs van de politie te attenderen op tijdelijke prioriteiten op het gebied van wijktoezicht.

Iedere stadsmarinier heeft korte lijnen met het bestuur. Hij of zij brengt rechtstreeks advies uit aan de burgemeester of verantwoordelijk wethouder over specifieke acties in of trends en signalen uit de wijk.

De stadsmariniers zijn stadsbreed betrokken bij Buurtpreventie Breda. De Boa’s werken meer wijkgericht en zijn daardoor de aangewezen personen om aan te sluiten bij Buurtpreventie vergaderingen.

Arjan ZonneveldStadsmarinier Oost en Centrumgebied
Monique van BemmelStadsmarinier West
Harrie BusStadsmarinier Burgerparticipatie & WOS